Files

Indexing 1437957 files (404 GB) on 19 archives (19 online, 0 offline)

Disk Images

Indexing 177981 files in 129 collections.
Search collection for
Collection Disk Image OS
KCM Dir sb072488.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072719.d64
Label: KCD D12SA            2A
C64
KCM Dir sb072534.d64
Label: TMB OF RAMB   
BAM Message: DG
C64
KCM Dir sb072625.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072671.d64
Label: FUTURE IMPRESS..  1987.
C64
KCM Dir sb072616.d64
Label: TMB OF RAMB   
BAM Message: 
C64
KCM Dir sb072493.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072731.d64
Label: RUN FOR DIAMONDS  Q4 2A
C64
KCM Dir sb072555.d64
Label: TMB OF RAMB   
BAM Message: V2.0
C64
KCM Dir sb072482.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072535.d64
Label: TMB OF RAMB   
BAM Message: õ×
C64
KCM Dir sb072676.d64
Label: SPIL  37 2A
BAM Message: ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ
C64
KCM Dir sb072545.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072584.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072513.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072615.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072761.d64
Label: RUN FOR DIAMONDS  19 2A
BAM Message: ­ Ñ0Ð7ÈÊÐò¥0i …0 Võ »Pþ¸­ Ù ÐÈÐò¢üPþ¸­ Ù Ð ÈÊÐñÎ(лLÎ#ЦÎ&Î&0L“LÉû 6
C64
KCM Dir sb072574.d64
Label: WRATH2            00176
C64
KCM Dir sb072500.d64
Label: TMB OF RAMB   
BAM Message: -------- CALL POPEYE IN DK 009451 800807 --------
C64
KCM Dir sb072498.d64
Label: TMB OF RAMB   
BAM Message: FAC!!
C64
KCM Dir sb072669.d64
Label: INFILTRATOR       01 2A
BAM Message: ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ
C64
KCM Dir sb072490.d64
Label: TMB OF RAMB   
BAM Message: BLOCKS FREE.
C64
KCM Dir sb072667.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072591.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072729.d64
Label: LABYRINTH SIDE 1  01 2A
C64
KCM Dir sb072741.d64
Label: FUTURE IMPRESS..  1987.
C64
KCM Dir sb072692.d64
Label: MEGABYTE GO HOME  P2 2A
C64
KCM Dir sb072526.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072631.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072639.d64
Label: TMB OF RAMB   
BAM Message: CALL FOR NEW SOFTWARE: 04752-2495 (HOLLAND) C64 (MARCO) AND AMIGA (WILL)
C64
KCM Dir sb016193.d64
Label: W_PCWÿüÀðÁ Á¢Á Á ÿ
BAM Message: ü õýñՁª»î»âÁ… ôET  ÿ*;.;* ¡ ?Áƒ ÂQQA þÁGSG@ ??ÿTTWW__ÿ Ä LLÌÜô
C64
KCM Dir sb072619.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072569.d64
Label: TMB OF RAMB   
BAM Message: ©¢…†Ê…† Ê… † ©°… ¥ 0ü©€… … …©ÿ…™…š¥ 0ü¥ 0ü¥0ü`  
C64
KCM Dir sb072481.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072605.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072566.d64
Label: TMB OF RAMB   
BAM Message: JAYCE NELLIKEVEJ 138 6880 TARM DENMARK EXPRESS PLEASE!!
C64
KCM Dir sb072760.d64
Label: RALLY SPEEDWAY    JA 2A
C64
KCM Dir sb072711.d64
Label: SHARD.CHAR        00 2A
C64
KCM Dir sb072695.d64
Label: [[[[ MIKE ]]]]  00309
C64
KCM Dir sb072701.d64
Label: CURSE DSKC5 V1.0  JJ 2A
C64
KCM Dir sb072477.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072554.d64
Label: TMB OF RAMB   
BAM Message: JAYCE NELLIKEVEJ 138 6880 TARM DENMARK EXPRESS PLEASE!!
C64
KCM Dir sb072533.d64
Label: TMB OF RAMB   
BAM Message: DG
C64
KCM Dir sb072512.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072530.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072686.d64
Label: RACER             SA 2A
C64
KCM Dir sb072739.d64
Label: FUTURE IMPRESS..  1987.
C64
KCM Dir sb072589.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072660.d64
Label: TMB OF RAMB   
BAM Message: ÿ ÿ/ÿ3;·6ÿbbbbbbbbbbb . ÿ+¢³;·6ÿâbbbbbbbbbb -¢ ÿ'&³;·6ÿbbbbbbb
C64
KCM Dir sb072501.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072546.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072717.d64
Label: MM1              àP
BAM Message: P ýÿ€ €þ ÿþ P ýÿ€ þþ ú€àP P ýÿ€ Š àP P ýÿ€ ô à^þN
C64
KCM Dir sb072568.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072758.d64
Label: SPIL   51 2A
C64
KCM Dir sb072633.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072624.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072472.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072627.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072580.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072504.d64
Label: TMB OF RAMB   
BAM Message: LOOK OUTFOR OTHER PICTURRS MCM & LSW
C64
KCM Dir sb072730.d64
Label: LARS L.           LL 2A
C64
KCM Dir sb072757.d64
Label: LARS L.           LL 2A
C64
KCM Dir sb072659.d64
Label: TMB OF RAMB   
BAM Message: Ì
C64
KCM Dir sb072509.d64
Label: SIDE1"AMES  00061
C64
KCM Dir sb072527.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072733.d64
Label: GAMES             00 2A
BAM Message: ­ Ñ0Ð7ÈÊÐò¥0i …0 Võ »Pþ¸­ Ù ÐÈÐò¢üPþ¸­ Ù Ð ÈÊÐñÎ(лLÎ#ЦÎ&Î&0L“LÉû 6
C64
KCM Dir sb072626.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072489.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072763.d64
Label: TIME'S            BLAST
C64
KCM Dir sb072647.d64
Label: DISK.01           00288
C64
KCM Dir sb072647.d64
Label: DISK.01           00288
C64
KCM Dir sb072575.d64
Label: WRATH BACKUP      00177
C64
KCM Dir sb072521.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072525.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072487.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072505.d64
Label: TMB OF RAMB   
BAM Message: --------HOTLINE! C64+ ATARI ST--------H.LUYTENCARBOON-STR. 66 6412 PB HEERLEN HOLLAND.
C64
KCM Dir sb072577.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072612.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072651.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072766.d64
Label: FUTURE IMPRESS..  1987.
C64
KCM Dir sb072474.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072621.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072749.d64
Label: DISK 39A         TP 2A
C64
KCM Dir sb072696.d64
Label: [[[[ MIKE ]]]]  00310
C64
KCM Dir sb072641.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072645.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072725.d64
Label: LARS L.           LL 2A
C64
KCM Dir sb072640.d64
Label: TMB OF RAMB   
BAM Message: CALL FOR NEW SOFTWARE: 04752-2495 (HOLLAND) C64 (MARCO) AND AMIGA (WILL)
C64
KCM Dir sb072697.d64
Label: CURSE SIDE 1      JJ 2A
C64
KCM Dir sb072571.d64
Label: TMB OF RAMB   
BAM Message: ꩪ…†Ê…† Ê… † ©°… ¥ 0ü©€… … …©ÿ…™…š¥ 0ü¥ 0ü¥0ü`  
C64
KCM Dir sb072543.d64
Label: TMB OF RAMB   
BAM Message: WHAT A COINCIDENCE,THERE IS AN-OTHER ACE..!!!HI ACE FROM DENMARK..!!
C64
KCM Dir sb072690.d64
Label: A.D64             8T 2A
C64
KCM Dir sb072652.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072494.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072752.d64
Label: >-NEW MEN 2007-<  ZACHO
BAM Message: THIS DISK WAS SPREAD BY EXCELL OF NEW MEN
C64
KCM Dir sb072632.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072608.d64
Label: TMB OF RAMB   
BAM Message: CONTACT: 5211 WRITE TO-------- PLK: 015474 C 8000 MUENCHEN 40 WEST GERMANY!
C64
KCM Dir sb072492.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072578.d64
Label: TMB OF RAMB   
BAM Message: CONTACT ME: NELLIKEVEJ 138, 6880 TARM, DENMARK. CALL ME DK-07 37 16 19!!
C64
KCM Dir sb072517.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072691.d64
Label: MEGABYTE GO HOME  P1 2A
C64
KCM Dir sb072728.d64
Label: LARS L.           LL 2A
C64
KCM Dir sb072643.d64
Label: TMB OF RAMB   
BAM Message: CONTACT JOE COOL WRITE TOPOSTFACH12 7603 OPPENAU - WEST - GERMANY
C64
KCM Dir sb072611.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072548.d64
Label: TMB OF RAMB   
BAM Message: JAYCE NELLIKEVEJ 138 6880 TARM DENMARK EXPRESS PLEASE!!
C64
KCM Dir sb072723.d64
Label: DISK 21   AA 2A
C64
KCM Dir sb072680.d64
Label: DAN AND           2B 2A
C64
KCM Dir sb072480.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072753.d64
Label: ROSTER DISK       01 2A
C64
KCM Dir sb072590.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb017266.d64
Label: CURSE DSKC6 V1.0  JJ 2A
C64
KCM Dir sb072588.d64
Label: TMB OF RAMB   
BAM Message: BLOCKS FREE.
C64
KCM Dir sb072540.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072734.d64
Label: LARS L.           LL 2A
C64
KCM Dir sb072519.d64
Label: TMB OF RAMB   
BAM Message: 
C64
KCM Dir sb072661.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072495.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072587.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072764.d64
Label: TIME IS           BLAST
C64
KCM Dir sb072628.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072572.d64
Label: TMB OF RAMB   
BAM Message: ꩪ…†Ê…† Ê… † ©°… ¥ 0ü©€… … …©ÿ…™…š¥ 0ü¥ 0ü¥0ü`  
C64
KCM Dir sb072662.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072596.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072638.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072744.d64
Label: 64'ER 06/94     / S2 2A
BAM Message: ...$ÁÄ
C64
KCM Dir sb072650.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072502.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072703.d64
Label: POOL OF RAD       S1 2A
C64
KCM Dir sb072713.d64
Label: FUTURE IMPRESS..  1987.
C64
KCM Dir sb072762.d64
Label: GAMES             >>/87
BAM Message: CONTACT ME: NELLIKEVEJ 138, 6880 TARM, DENMARK. CALL ME DK-07 37 16 19!!
C64
KCM Dir sb072496.d64
Label: TMB OF RAMB   
BAM Message: MY ADRESS IS M0RUPVEJ 18 7400 HERNING DENMARK..................................
C64
KCM Dir sb072536.d64
Label: TMB OF RAMB   
BAM Message: ­ Ñ0Ð7ÈÊÐò¥0i …0 Võ »Pþ¸­ Ù ÐÈÐò¢üPþ¸­ Ù Ð ÈÊÐñÎ(лLÎ#ЦÎ&Î&0L“LÉû 6
C64
KCM Dir sb072592.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072740.d64
Label: JP                AA 2A
C64
KCM Dir sb072561.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072765.d64
Label: FUTURE IMPRESS..  1987.
C64
KCM Dir sb072685.d64
Label: JAN               86 2A
C64
KCM Dir sb072666.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072597.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072564.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072637.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072727.d64
Label: ÓÓÓ DUC ÓÓÓ    00 2A
C64
KCM Dir 2649a.d64
Label: CURSE DSKB3 V1.0  JJ 2A
C64
KCM Dir sb072618.d64
Label: TMB OF RAMB   
C64
KCM Dir sb072672.d64
Label: FUTURE IMPRESS..  1987.
C64
KCM Dir sb072672.d64
Label: FUTURE IMPRESS..  1987.
C64
KCM Dir sb072672.d64
Label: FUTURE IMPRESS..  1987.
C64
KCM Dir sb072672.d64
Label: FUTURE IMPRESS..  1987.
C64
KCM Dir sb072672.d64
Label: FUTURE IMPRESS..  1987.
C64
KCM Dir sb072672.d64
Label: FUTURE IMPRESS..  1987.
C64
1 2