Files

Indexing 1437957 files (404 GB) on 19 archives (19 online, 0 offline)

Disk Images

Indexing 177981 files in 129 collections.
Search collection for
Collection Disk Image OS
Plus4world Dir 257b.d64
Label: PD                QQ 2A
Plus/4
Plus4world Dir F4.d64
Label:                 F4 2A
Plus/4
Plus4world Dir 152b.d64
Label: TSM OF CC         C7 02
Plus/4
Plus4world Dir 355b.d64
Label: -- SPEEDBALL! --  -1551
Plus/4
Plus4world Dir 327b.d64
Label: PLUVI 01/92 B  01/92
Plus/4
Plus4world Dir 611a.d64
Label: PD 10/94 ERICH  £££££
Plus/4
Plus4world Dir H2.d64
Label: SPIELE            H2 2A
Plus/4
Plus4world Dir 470a.d64
Label: CLUB-INFO 13      13 2A
Plus/4
Plus4world Dir 460a.d64
Label: NEWS              93 2A
BAM Message: ò÷½ï|¬û>ú|²ß_/{Þ÷ÊÏ»ßgË-õò÷½ï|­l¿Z|²ß_/{Þú¾²­÷ßVíÓ}­úº½«.Õõ•o¾ú·n›êϵµíYv¯¬«}÷Õ»uÛ÷u~
Plus/4
Plus4world Dir 410b.d64
Label: ONLY ILLEGAL !!!  ,5 2A
Plus/4
Plus4world Dir M1.d64
Label: ORIGINALE XII    M1 2A
Plus/4
Plus4world Dir 420a.d64
Label: DELTA SYSTEM '92  SIDEA
Plus/4
Plus4world Dir 420a.d64
Label: DELTA SYSTEM '92  SIDEA
Plus/4
Plus4world Dir 194a.d64
Label: THE ELDER         CN 2A
BAM Message: PD V. ISW 7/90
Plus/4
Plus4world Dir 469b.d64
Label: TOXYC OF HARD     93 2A
Plus/4
Plus4world Dir 05c.d64
Label: DUNGEON A   00185
Plus/4
Plus4world Dir 419a.d64
Label: PLUS-4-POWER       5/92
Plus/4
Plus4world Dir 458a.d64
Label: 365T   365
BAM Message: --------TERROR NEWS #21 PROGRAM-MED BY JOHNNY OF TIT. --------
Plus/4
Plus4world Dir 652a.d64
Label: BEST OF +4        03 2A
Plus/4
Plus4world Dir 473a.d64
Label: THE ELDER   D120B
Plus/4
Plus4world Dir 602a.d64
Label: CLUB-INFO 18      18 2A
Plus/4
Plus4world Dir B3.d64
Label: SPIELE 10        B3 2A
Plus/4
Plus4world Dir 175a.d64
Label: FRANKENSTEIN      DF 2A
Plus/4
Plus4world Dir 666a.d64
Label: STUFF FOR PETER   P1 2A
Plus/4
Plus4world Dir 429a.d64
Label:  GHOST CASTLEMOI
Plus/4
Plus4world Dir 05d.d64
Label: DUNGEON B   00186
Plus/4
Plus4world Dir 189b.d64
Label: THE ELDER         CQ 2A
Plus/4
Plus4world Dir 261b.d64
Label: THE GOONIES"    
Plus/4
Plus4world Dir 685b.d64
Label: CHICKEN RULES! 1996
Plus/4
Plus4world Dir 448a.d64
Label: ELF RULES   -PTA-
Plus/4
Plus4world Dir 206b.d64
Label: ....A-SYSTEM....  COOL!
Plus/4
Plus4world Dir 030a.d64
Label: DIGITAL-SOUND     30 2A
Plus/4
Plus4world Dir 242a.d64
Label: FDFDD             78 2A
Plus/4
Plus4world Dir 664b.d64
Label: FOR HAEGAR        M2 2A
Plus/4
Plus4world Dir 590b.d64
Label: SKORO OF SYNERGY  FF 2A
Plus/4
Plus4world Dir 160a.d64
Label: PAGE-SETTER 1.5   00 2A
Plus/4
Plus4world Dir 088a.d64
Label: "INGRID'S BA  CK!
Plus/4
Plus4world Dir 626b.d64
Label: SPREAD BY SKORO!ì÷1995
Plus/4
Plus4world Dir 134a.d64
Label: GURU MEDITATION.   1991
Plus/4
Plus4world Dir 572b.d64
Label: SKORO             FF 2A
Plus/4
Plus4world Dir 652b.d64
Label: BEST OF +4        04 2A
Plus/4
Plus4world Dir 209a.d64
Label: GRAFIK 3          G6 2A
Plus/4
Plus4world Dir I1.d64
Label: ORIGINALE VIII   I1 2A
Plus/4
Plus4world Dir 603a.d64
Label: CLUB - INFO 21    21 2A
BAM Message: ä÷½ï|¬÷¾ú|³¯^O{Þ÷ÊÏóßgË:õä÷½ï|­m¿Z|³¯^O{Þú¿Î­÷ßVíÓ}íúº½«=Uþuo¾ú·n›_oµµíYê¯ó«}÷Õ»uÛæu~
Plus/4
Plus4world Dir 416b.d64
Label: HARD THE SECOND   09 2A
BAM Message: ´÷½ï|¬ê¾ú|³ë[O{Þ÷ÊÎóßgË>µ´÷½ï|­}¿Z|³ë[O{Þý¿n­÷ßVíÓk¹úº½«?mûuo¾ú·n›]ïµµíYûoÛ«}÷Õ»uÛ7u~
Plus/4
Plus4world Dir D0.d64
Label:                 D0 2A
Plus/4
Plus4world Dir 043b.d64
Label: H.MEYER           02 2A
Plus/4
Plus4world Dir 313d.d64
Label: - THE IMITATOR -  >>B<<
Plus/4
Plus4world Dir A6.d64
Label: SPIELE 5          A6 2A
Plus/4
Plus4world Dir C5.d64
Label: SPIELE XIX  C5 2A
Plus/4
Plus4world Dir 436b.d64
Label: GROANING AROUND   33 2A
BAM Message: æ÷½ï|¬î¾ú|²ß^o{Þ÷ÊÏëßgË-õæ÷½ï|­y?Z|²ß^o{Þú¿Ö­÷ßVíÓk}úº½«.Õþµo¾ú·n›ZϵµíYv¯õ«}÷Õ»uÛwu~
Plus/4
Plus4world Dir 386b.d64
Label: MARCO POLO        92 2A
Plus/4
Plus4world Dir 307a.d64
Label: PARTY DEMO/EDC..   1992
Plus/4
Plus4world Dir 309a.d64
Label: SOFTY ACHTZEHN     1992
Plus/4
Plus4world Dir 209b.d64
Label: GRAFIK 14         GM 2A
Plus/4
Plus4world Dir 296b.d64
Label: TIMP              92   
Plus/4
Plus4world Dir 644a.d64
Label: GS SIDE       SZADA
Plus/4
Plus4world Dir 456b.d64
Label: SIGNALS #001      SYN93
Plus/4
Plus4world Dir 514b.d64
Label: THE ELDER         PD 2A
Plus/4
Plus4world Dir 165a.d64
Label: TIMP              99 2A
Plus/4
Plus4world Dir 230b.d64
Label: TIMP              92 2A
Plus/4
Plus4world Dir 420d.d64
Label: DELTA SYSTEM '92  SIDEB
Plus/4
Plus4world Dir 672b.d64
Label: PLUVI 35 - 04/96  P35/B
Plus/4
Plus4world Dir 338b.d64
Label: COMMODORE C16/+4  00 2A
Plus/4
Plus4world Dir 365a.d64
Label: THE ELDER         II   
Plus/4
Plus4world Dir F8.d64
Label:                 F8 2A
Plus/4
Plus4world Dir 142a.d64
Label: WERNER-SHOW       F9 2A
Plus/4
Plus4world Dir 441b.d64
Label: PRO2TYPE DEMO     =CBT=
Plus/4
Plus4world Dir 299b.d64
Label: TIMP              92 2A
Plus/4
Plus4world Dir 355a.d64
Label: --== TCFS ==--  1992!
BAM Message: X©…© … ©€… ¥ 0üÉ Ðô©… ©… ©€…¥0üÉ ÐôL êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê
Plus/4
Plus4world Dir 197a.d64
Label:                  99 2A
Plus/4
Plus4world Dir 082a.d64
Label:                  07 2A
Plus/4
Plus4world Dir 158a.d64
Label: - DEMOS -         16 2A
Plus/4
Plus4world Dir 471a.d64
Label: CRACKER DEMO 3.   CD3/1
Plus/4
Plus4world Dir 425a.d64
Label: CBT-NEWS 11.1992  =CBT=
Plus/4
Plus4world Dir 461b.d64
Label: “›CBT NEWS       01 2A
Plus/4
Plus4world Dir 337a.d64
Label: MEGA TOOLZ '92   PROKY
Plus/4
Plus4world Dir 337a.d64
Label: MEGA TOOLZ '92   PROKY
Plus/4
Plus4world Dir 574a.d64
Label: HANK B.MARVIN   NEWS1
BAM Message: |÷½ï|¬û¾ú|¯>÷Ï{Þ÷ÊϳßgÊóï|÷½ï|­|¿Z|¯>÷Ï{ÞÿVí­÷ßVíÓ}Yúº½½Yú·mo¾ú·n›íoµµíêÏÕ»k}÷Õ»uÛöu~
Plus/4
Plus4world Dir 373b.d64
Label:                  92 2A
Plus/4
Plus4world Dir 227a.d64
Label: T.I.M.P.         91 2A
Plus/4
Plus4world Dir 213b.d64
Label: THE ELDER         AA 2A
Plus/4
Plus4world Dir 083a.d64
Label: SOFTY 11 A  ‚TBH
Plus/4
Plus4world Dir 679b.d64
Label: IT WAS RAINING..  AXIS!
Plus/4
Plus4world Dir 011a.d64
Label: HARRY'S SEX PIC.  11 2A
Plus/4
Plus4world Dir 493a.d64
Label: BAG DIZK          27 2A
Plus/4
Plus4world Dir 617b.d64
Label: CLUB-INFO 25      RS 2A
Plus/4
Plus4world Dir 05a.d64
Label: BOOT DISK         IP 2A
Plus/4
Plus4world Dir 349a.d64
Label: - WONDERLAND 4 -  À³A«À
Plus/4
Plus4world Dir 686b.d64
Label: UNLIMITED WORKS   EL 2A
Plus/4
Plus4world Dir 312a.d64
Label: KING'S TESTAMENT   FR/B
Plus/4
Plus4world Dir 653b.d64
Label: SWAPPER           -SCN-
Plus/4
Plus4world Dir 308a.d64
Label: FIREWORKS FIRST   DIA45
Plus/4
Plus4world Dir 485a.d64
Label: THE ELDER         D135B
BAM Message: ´÷½ï|¬î¾ú|»-»O{Þ÷ÊÏëßg˲۴÷½ï|­y?Z|»-»O{Þþïn­÷ßVíÓk}úº½«¹w{uo¾ú·n›Zϵµí]˻۫}÷Õ»uÛwu~
Plus/4
Plus4world Dir 058b.d64
Label: H. MEYER          04 2A
Plus/4
Plus4world Dir 150b.d64
Label: SUGGEST PULSE     E1 2A
BAM Message: W
Plus/4
Plus4world Dir 245a.d64
Label: -- 1541/51/81 --  PROKY
Plus/4
Plus4world Dir 089b.d64
Label: FREI              A6 2A
Plus/4
Plus4world Dir 285a.d64
Label: TIMP              BB 2A
Plus/4
Plus4world Dir 322a.d64
Label: A BRANDNEW RELEA  SE"
BAM Message: -------- CODE BY CEEKAY --------LOOK AT TR1,SEC0FORCREDZ
Plus/4
Plus4world Dir 351a.d64
Label: NOTHING SPECIAL!  PLUS4
Plus/4
Plus4world Dir 158b.d64
Label: MARCO BOJDA       77 2A
Plus/4
Plus4world Dir 677b.d64
Label: PLUVI 36 - 05/96  P36/B
Plus/4
Plus4world Dir 117a.d64
Label: ARCUS             00 2A
Plus/4
Plus4world Dir 115a.d64
Label: MARCO BOJDA       77 2A
Plus/4
Plus4world Dir 106b.d64
Label: DADDYSOFT PLUS 4  KN 2A
Plus/4
Plus4world Dir 679a.d64
Label: LIQID'95          95 2A
Plus/4
Plus4world Dir X1.d64
Label: ORIGINALE XXIII  X1 2A
Plus/4
Plus4world Dir 106a.d64
Label: DADDYSOFT PLUS 4  KM 2A
Plus/4
Plus4world Dir 587b.d64
Label: FIRE->SYNERGY ©C 2A
Plus/4
Plus4world Dir 044b.d64
Label:                  BD 2A
Plus/4
Plus4world Dir 229b.d64
Label: T.I.M.P.          92 2A
Plus/4
Plus4world Dir 386a.d64
Label: MI.GANTEFOER ..URI
Plus/4
Plus4world Dir 119a.d64
Label: > MUFFBUSTERS! <  YEAH!
Plus/4
Plus4world Dir 319a.d64
Label: HALLO             92 2A
BAM Message: ò÷½ï|¬û¾ú|²Ý_/{Þ÷ÊϳßgË-Õò÷½ï|­|¿Z|²Ý_/{Þþ¾²­÷ßVíÓ}Yúº½«.õõ•o¾ú·n›íoµµíYw¯¬«}÷Õ»uÛöu~
Plus/4
Plus4world Dir 559b.d64
Label: CORRUPTION        CO 2A
Plus/4
Plus4world Dir 275a.d64
Label: "  
Plus/4
Plus4world Dir G2.d64
Label: ENGL.ADVENTURE   G2 2A
Plus/4
Plus4world Dir 595a.d64
Label: - UNITED FORCE -  1994
Plus/4
Plus4world Dir 216a.d64
Label: T.I.M.P.         91 2A
Plus/4
Plus4world Dir 405b.d64
Label: NST..             BASF.
Plus/4
Plus4world Dir 051b.d64
Label: U S E R   02 2A
Plus/4
Plus4world Dir 316a.d64
Label: TARZA  N
BAM Message: N SZOPD LEA FASZOMKISPAJ- TAS!!!!1 I'M TARZAN OF (T.I.T.)
Plus/4
Plus4world Dir 668b.d64
Label: NEWS              96 2A
BAM Message: ò÷½ï|¬ù¾ú|³Ý_/{Þ÷ÊÏ“ßgË=Õò÷½ï|­~¿Z|³Ý_/{Þþ¾²­÷ßVíÓ}Ùúº½«>õõ•o¾ú·n›îïµµíY÷¯¬«}÷Õ»uÛÖu~
Plus/4
Plus4world Dir 171a.d64
Label: PLUS/4-POWER       6/91
Plus/4
Plus4world Dir 191a.d64
Label: THE ELDER         AX 2A
BAM Message: PD V. ISW 7/90
Plus/4
Plus4world Dir 622a.d64
Label: SPREAD BY THE  ELDER
BAM Message: ´÷½ï|¬î¾ú|»-»O{Þ÷ÊÏëßg˲۴÷½ï|­y?Z|»-»O{Þþïn­÷ßVíÓk}úº½«¹w{uo¾ú·n›Zϵµí]˻۫}÷Õ»uÛwu~
Plus/4
Plus4world Dir 467a.d64
Label: HARD NEWS 2/93   00 2A
BAM Message: ´÷½ï|¬î¾ú|³­[O{Þ÷ÊÏëßgË:Õ´÷½ï|­y?Z|³­[O{Þþ¿n­÷ßVíÓk}úº½«=uûuo¾ú·n›ZϵµíYë¯Û«}÷Õ»uÛwu~
Plus/4
Plus4world Dir 569b.d64
Label: JEDC PRESENTS  
Plus/4
Plus4world Dir 033b.d64
Label: FREESOFT LIMITED  ST 2A
Plus/4
Plus4world Dir 538b.d64
Label: PLUVI 03/93 B  03/93
Plus/4
Plus4world Dir 366b.d64
Label: THE ELDER         IQ   
Plus/4
Plus4world Dir 207b.d64
Label: T.I.M.P.         91 2A
Plus/4
Plus4world Dir 402b.d64
Label: FBI RIPP BOX III  C.I.A
Plus/4
Plus4world Dir Q1.d64
Label: ORIGINALE XVI    Q1 2A
Plus/4
Plus4world Dir 294b.d64
Label: TIMP              92   
Plus/4
Plus4world Dir 537b.d64
Label: BREW   SIDEB
Plus/4
Plus4world Dir 603b.d64
Label: CLUB - INFO 21    RS 2A
BAM Message: d÷½ï|¬þ¾ú|®ÞÖO{Þ÷ÊÎëßgÊííd÷½ï|­y¿Z|®ÞÖO{Þÿvέ÷ßVíÓkYúº½½îû¶uo¾ú·n›[ïµµíïwݳ«}÷Õ»uÛvu~
Plus/4
Plus4world Dir 067a.d64
Label: MARCO BOJDA       77 2A
Plus/4
Plus4world Dir 524a.d64
Label: M EIN   
BAM Message: CASTLE MASTER+4 V.C-64 BY DOMARK V.PLUS/4 BY ATTILA TANACS AS TGMS.
Plus/4
Plus4world Dir 170b.d64
Label: PLUS/4-POWER    5/91
Plus/4
Plus4world Dir C8.d64
Label: SPIELE C16 / P4  C8 2A
Plus/4
Plus4world Dir 283b.d64
Label:                  87 2A
Plus/4
Plus4world Dir 576b.d64
Label: NEUSTADT-DEMO II  93/94
Plus/4
Plus4world Dir 503b.d64
Label: JACKIE'S SPREAD-  =CBT=
BAM Message: PLEASE DON'T TOUCH! I DON'T LIKE STEALERS!!! RACHY OFTERRORISTS.
Plus/4
Plus4world Dir 509b.d64
Label: NEWS 5/93         09 2A
BAM Message: ´÷½ï|¬ê¾ú|³ë[O{Þ÷ÊÎóßgË>µ´÷½ï|­}¿Z|³ë[O{Þý¿n­÷ßVíÓk¹úº½«?mûuo¾ú·n›]ïµµíYûoÛ«}÷Õ»uÛ7u~
Plus/4
Plus4world Dir 442a.d64
Label: THE ELDER         01 2A
Plus/4
Plus4world Dir 361a.d64
Label: THE NUKEMAN       KE 2A
Plus/4
Plus4world Dir 265a.d64
Label: CEEKAY SOFTWORKS  1990!
Plus/4
Plus4world Dir 490b.d64
Label:  CBT -  NEWS  =MNW=
Plus/4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11