Files

Indexing 1588228 files (640 GB) on 19 archives (19 online, 0 offline)

Disk Images

Indexing 177981 files in 129 collections.
Search collection for
Collection Disk Image OS
Page Zimmerman Dir sb168551.d64
Label: STRIKE            OK 2A
C64
Page Zimmerman Dir KK2-W624S2.d64
Label: KK2               00 2A
C64
Page Zimmerman Dir sb014067.d64
Label: W_PCWÿüÀðÁ Á¢Á Á ÿ
BAM Message: ü õýñՁª»î»âÁ… ôET ÿ*;.;* ¡ ?Áƒ ÂQQA þÁGSG@ ??ÿTTWW__ÿ Ä LLÌÜô
C64
Page Zimmerman Dir sb168576.d64
Label: COMBOTS GAME      CG 2A
C64
Page Zimmerman Dir sb168467.d64
Label: MAD HATTER 1990   03 2A
C64
Page Zimmerman Dir sb168819.d64
Label: REAL GHOSTS       RG 2A
C64
Page Zimmerman Dir NAVELEX PGM-01.d64
Label: NAVELEX PGM       01 2A
BAM Message: BLOCKS FREE.
C64
Page Zimmerman Dir sb168542.d64
Label: WLDààààààààààààà  WDà2A
C64
Page Zimmerman Dir JINSAM 4-0 DEMO-J0.d64
Label: JINSAM 4.0 DEMO   JO 2A
C64
Page Zimmerman Dir JINSAM 4-0 DEMO-J0.d64
Label: JINSAM 4.0 DEMO   JO 2A
C64
Page Zimmerman Dir sb168603.d64
Label: A                 AA 2A
C64
Page Zimmerman Dir sb168603.d64
Label: A                 AA 2A
C64
Page Zimmerman Dir sb168678.d64
Label:                    2A
C64
Page Zimmerman Dir JINSAM PETDL-JP.d64
Label: JINSAM PETDL      JP 2A
C64
Page Zimmerman Dir sb168815.d64
Label: E.WARRIOR         EW 2A
C64
Page Zimmerman Dir WP3 MOD.d64
Label: WP3 MOD           01 2A
C64
Page Zimmerman Dir DEFENDER of crown-w245s2.d64
Label: DEFENDER 2        S2 2A
C64
Page Zimmerman Dir sb168862.d64
Label: PINK PANTHER   00 EX
C64
Page Zimmerman Dir demon stalkers-w230bs2.d64
Label: -----
BAM Message: ---- ----------€ €
C64
Page Zimmerman Dir DIRECTORY DISK 1-Z2.d64
Label: DIRECTORY DISK 1  ZZ 2A
BAM Message: BLOCKS FREE.
C64
Page Zimmerman Dir WORDPROFILES.d64
Label: WORDPROFILES.TR   WP 2A
C64
Page Zimmerman Dir WORDCRAFT-41.d64
Label: WORDCRAFT         41 2A
C64
Page Zimmerman Dir sb168361.d64
Label: DISK              CA 2A
C64
Page Zimmerman Dir sb150591.d64
Label: -AVANTGARDENESS-  [AVT]
C64
Page Zimmerman Dir BOOKDUDE-W28S2.d64
Label: BOOKDUDE          02 2A
C64
Page Zimmerman Dir BOOKDUDE-W28S2.d64
Label: BOOKDUDE          02 2A
C64
Page Zimmerman Dir sb087284.d64
Label: AGAIN WE DESTROY  -1991
C64
Page Zimmerman Dir LA CRACKDOWN-W44S1.d64
Label: L.A. CRACKDOWN    YA 2A
C64
Page Zimmerman Dir sb168791.d64
Label: ELVIRA ENGLISH 3  BP 2A
C64
Page Zimmerman Dir sb076650.d64
Label: MLW SUPERSTARS 2  T1 2A
C64
Page Zimmerman Dir GAMES-2-AG.d64
Label: GAMES-2           AG 2A
BAM Message: BLOCKS FREE.
C64
Page Zimmerman Dir XEMAG 2.d64
Label: XEMAG 2.0         AC 2A
C64
Page Zimmerman Dir SOFT ROM MASTER-01.d64
Label: ÓOFT ÒOM ÍASTER   01 2A
C64
Page Zimmerman Dir sb168852.d64
Label: FA O-11/25/85     OD 2A
C64
Page Zimmerman Dir CHAMP WRESTLING-W192S2.d64
Label: PT                PT 2A
C64
Page Zimmerman Dir JINSAM SYSTEM-JM.d64
Label: JINSAM SYSTEM.2   J2 2A
C64
Page Zimmerman Dir JINSAM SYSTEM-JM.d64
Label: JINSAM SYSTEM.2   J2 2A
C64
Page Zimmerman Dir sb010831.d64
Label: ELECTRONIC ARTS   EA 2A
BAM Message: 
C64
Page Zimmerman Dir sb168249.d64
Label: CPYRT84 M-D.1   M1 2A
BAM Message: !GEOS format V1.0 
C64
Page Zimmerman Dir short circuit-256s2.d64
Label:                      2A
C64
Page Zimmerman Dir sb168870.d64
Label: EARTH & WATER     CC 2A
C64
Page Zimmerman Dir GUNSHIP BACK-W214S2.d64
Label: GUNSHIP BACK   G2 2A
BAM Message: x­¢ÕðÊÊøŠi™Ï¢ ŒŒ ±•wˆÊø¥ ¢ ”•ÈÈÈÊÊõ¢ €” Xµ 0üJÐô©5Êïx„L 
C64
Page Zimmerman Dir ARCADE+EMPIRE!-W601S2.d64
Label: ARCADE+EMPIRE!    92 2A
C64
Page Zimmerman Dir ARCADE+EMPIRE!-W601S2.d64
Label: ARCADE+EMPIRE!    92 2A
C64
Page Zimmerman Dir ALIANTS-W606AS1.d64
Label: ALIANTS           1A 2A
C64
Page Zimmerman Dir PATCHWARE-240s2.d64
Label: PATCHWARE         12 2A
C64
Page Zimmerman Dir sb168714.d64
Label: TONY              BE 2A
C64
Page Zimmerman Dir LITTLE COMP PEOPLE-W196S1.d64
Label: RESEARCH PROJECT  CP 2A
C64
Page Zimmerman Dir SEX AND VIOLENCE-W213S2.d64
Label: SEX AND VIOLENCE  V1 2A
C64
Page Zimmerman Dir sb168583.d64
Label: WINGS C64         19 2A
C64
Page Zimmerman Dir sb168963.d64
Label: RABBIT            RR 2A
C64
Page Zimmerman Dir TFH 128 DISK #14a.d64
Label: TFH 128 DISK #14     2A
C64
Page Zimmerman Dir sb168612.d64
Label: DUCKTALES         IT 2A
C64
Page Zimmerman Dir PATH DESIGN-aa.d64
Label: PATH DESIGN       AA 2A
BAM Message: BLOCKS FREE.
C64
Page Zimmerman Dir GAUNTLET 2-POD-235s2.d64
Label: GAUNTLET 2.POD,8  88 2A
C64
Page Zimmerman Dir MUSIC.d64
Label: MUSIC             S2 2A
C64
Page Zimmerman Dir sb168861.d64
Label: TALENTED RULERZ!  -BOD-
BAM Message: ÔHIS DISK WOZ SPREAD BY THE ONE AND ONLY ÂÏÄ OF ÔÁÌÅÎÔ!! ÓHAOLIN ÔEMPLE AT: 4027343634
C64
Page Zimmerman Dir VERY GOOD GAMES-w250s2.d64
Label: VERY GOOD GAMES   VG 2A
C64
Page Zimmerman Dir buckaroo banzai-228s2.d64
Label: SAGA              64 2A
C64
Page Zimmerman Dir -01QUALITY STDS 198.d64
Label: QUALITY STDS 198  01 2A
BAM Message: BLOCKS FREE.
C64
Page Zimmerman Dir DARK LOAD SIDE 2-W640S2.d64
Label: DARK LOAD SIDE 2  KF 2A
C64
Page Zimmerman Dir MAE-AQ.d64
Label: MAE               AQ 2A
BAM Message: BLOCKS FREE.
C64
Page Zimmerman Dir AUTOMAN!!-215s2.d64
Label: AUTOMAN!!         99 2A
C64
Page Zimmerman Dir INSTRUCTIONS-TX.d64
Label: INSTRUCTIONS      IX 2A
BAM Message: BLOCKS FREE.
C64
Page Zimmerman Dir VISICALC 1-70A-VC.d64
Label: VISICALC 1.70A    VC 2A
BAM Message: MILES81.VC SEQ
C64
Page Zimmerman Dir BASIC-BASIC 8032-lc.d64
Label: BASIC-BASIC 8032  LC 2A
C64
Page Zimmerman Dir DEJA-VU - W632S2.d64
Label: @AB./078ñLM8á@AB
BAM Message: ./078 NOPQRSTU!V8@AB ./078 WXYZ[ ]^ _8@`ab ./078ÿà@c d efgh78ÿà@c i jklmnopqrs
C64
Page Zimmerman Dir DEJA-VU - W632S2.d64
Label: @AB./078ñLM8á@AB
BAM Message: ./078 NOPQRSTU!V8@AB ./078 WXYZ[ ]^ _8@`ab ./078ÿà@c d efgh78ÿà@c i jklmnopqrs
C64
Page Zimmerman Dir KARATEKA-ESI-W22S2.d64
Label: 0035-DAUBENSPECK  LD 2A
BAM Message: Ù
C64
Page Zimmerman Dir sb168639.d64
Label: - NEI+LEGEND -    -----
BAM Message: ¢ ½ð• Êø¥ 0øL, €€€ 
C64
Page Zimmerman Dir ADDAMS FAMILY +-NEI-W619S1.d64
Label: ADDAMS FAMILY     -'92-
BAM Message: ¢ ½ð• Êø¥ 0øL, €€€ 
C64
Page Zimmerman Dir ADDAMS FAMILY +-NEI-W619S1.d64
Label: ADDAMS FAMILY     -'92-
BAM Message: ¢ ½ð• Êø¥ 0øL, €€€ 
C64
Page Zimmerman Dir ADDAMS FAMILY +-NEI-W619S1.d64
Label: ADDAMS FAMILY     -'92-
BAM Message: ¢ ½ð• Êø¥ 0øL, €€€ 
C64
Page Zimmerman Dir ADDAMS FAMILY +-NEI-W619S1.d64
Label: ADDAMS FAMILY     -'92-
BAM Message: ¢ ½ð• Êø¥ 0øL, €€€ 
C64
Page Zimmerman Dir sb116233.d64
Label: MASS CONSUMPTION [_]
C64
Page Zimmerman Dir SUMMER CHALLENGE-W610S1.d64
Label: WARPSPEED       7ÿV-MAX
BAM Message: xI«ý ¹w¢qÝžÿðÊÊÐ÷¡0Hö0ˆÐø ¹HˆÐù¥wHèµ!ÉyÐù©v•!©§A!Hö!Ð÷¨ eú¢ÆÐüÊùŠHˆÐïèhÊ•fÐúÊ`
C64
Page Zimmerman Dir Dragon's Lair-w267s1.d64
Label: ELECTRONIC ARTS   EA 2A
BAM Message: 
C64
Page Zimmerman Dir sb168953.d64
Label: GULP / ARROW      BC 2A
BAM Message: BLOCKS FREE.
C64
Page Zimmerman Dir sb168278.d64
Label: MVK DATA          B1 2A
C64
Page Zimmerman Dir sb058049.d64
Label: THE MOB RULEZ!   1988!
C64
Page Zimmerman Dir sb087907.d64
Label: <FEAR THE SWORD>  #1 2A
C64
Page Zimmerman Dir sb117945.d64
Label: 1571 TEST / DEMO  DS 2A
C64
Page Zimmerman Dir sb117945.d64
Label: 1571 TEST / DEMO  DS 2A
C64
Page Zimmerman Dir PATCHWARE-239s1.d64
Label: PATCHWARE         05 2A
C64
Page Zimmerman Dir ADMIN 03 86-01.d64
Label: ADMIN 03 86       01 2A
BAM Message: BLOCKS FREE.
C64
Page Zimmerman Dir sb168809.d64
Label: UNTOUCH DIS!      91 2A
C64
Page Zimmerman Dir maniac mansioin-w257as2.d64
Label: þPýÿ€Š àP
BAM Message: P ýÿ€ €þ ÿþ P ýÿ€ þþ ú€àP P ýÿ€ Š àP P ýÿ€ ô à^þN
C64
Page Zimmerman Dir sb162463.d64
Label: SURFACE           SU 2A
BAM Message: ©  Áx¢ Š ¨©™ ½ù™ ©€• Xµ 0ü ڐäèàßL xÉ ð¥…¥…ˆ˜)Ð ©À…X¥0üx` ! #
C64
Page Zimmerman Dir KIKSTART2 CONST SET-W221S1.d64
Label: "“KIKSTART 2     ÞÞÞÞ
BAM Message: ÞÞÞÞ
C64
Page Zimmerman Dir sb056557.d64
Label: SIDE A            SA 2A
C64
Page Zimmerman Dir 3914a.d64
Label: TMNT              02 2A
C64
Page Zimmerman Dir summer games-w256s1.d64
Label: GAMES      XX 2A
C64
Page Zimmerman Dir sb168368.d64
Label: HD UTILITIES V1   46 2A
C64
Page Zimmerman Dir TFH BONUS DISK #6b.d64
Label: BONUS DISK #6     6B 2A
C64
Page Zimmerman Dir sb168635.d64
Label: WERNER-FRONT SQ 2A
C64
Page Zimmerman Dir sb168635.d64
Label: WERNER-FRONT SQ 2A
C64
Page Zimmerman Dir ZAK CHEATS-w265as2.d64
Label: ZAK CHEATS        ZC 2A
C64
Page Zimmerman Dir QUESTRON2-POD-W41S1.d64
Label: QUESTRON    II 2A
C64
Page Zimmerman Dir sb168456.d64
Label: CABAL             01 2A
C64
Page Zimmerman Dir sb168475.d64
Label: BERNARD           PH 2A
C64
Page Zimmerman Dir THE QUEST-W33S2.d64
Label: THE QUEST   10 2A
C64
Page Zimmerman Dir GKJ-264s1.d64
Label: GKJ    RT 2A
C64
Page Zimmerman Dir DR.d64
Label: 12/26/86          TT 2A
C64
Page Zimmerman Dir DR.d64
Label: 12/26/86          TT 2A
C64
Page Zimmerman Dir JINI-BBS-J3.d64
Label: JINI-BBS          J3 2A
C64
Page Zimmerman Dir sb168653.d64
Label: TAYLOR 1988       11 2A
C64
Page Zimmerman Dir TCLV1-6 8-4 1181-01.d64
Label: ÔÃÌV1.6 8/4 1181  01 2A
BAM Message: BLOCKS FREE.
C64
Page Zimmerman Dir TCLV1-6 8-4 1181-01.d64
Label: ÔÃÌV1.6 8/4 1181  01 2A
BAM Message: BLOCKS FREE.
C64
Page Zimmerman Dir 970009-B DEMO-DE.d64
Label: 970009.B DEMO   DE 2A
C64
Page Zimmerman Dir sb168873.d64
Label: MC64              IV 2A
C64
Page Zimmerman Dir sb168340.d64
Label: SOLID GOLD 128 3  03 BD
C64
Page Zimmerman Dir sb056817.d64
Label: DEMO              D1 2A
C64
Page Zimmerman Dir GAMES-4-AJ.d64
Label: GAMES-4           AJ 2A
BAM Message: BLOCKS FREE.
C64
Page Zimmerman Dir sb168753.d64
Label: -IKARI + TALENT-  -TSM-
C64
Page Zimmerman Dir GAMES #237 (F)-255s1.d64
Label: GAMES #237 (F)    0G 2A
C64
Page Zimmerman Dir sb168227.d64
Label: H.P               03 2A
C64
Page Zimmerman Dir JEOPARDY SD2-CN.d64
Label: JEOPARDY          CN 2A
C64
Page Zimmerman Dir PHANTOM KEYBOARD-214s2.d64
Label: PHANTOM KEYBOARD  PK 2A
BAM Message: ÿ
C64
Page Zimmerman Dir sb168719.d64
Label: TD SIDE 1         S1 2A
C64
Page Zimmerman Dir sb168656.d64
Label: TPIR              PR 2A
C64
Page Zimmerman Dir sb016904.d64
Label: EA BOOTER         FÇ 2A
C64
Page Zimmerman Dir sb016904.d64
Label: EA BOOTER         FÇ 2A
C64
Page Zimmerman Dir FINAL HORIZON #7a.d64
Label: FINAL HORIZON #7  B7 2A
C64
Page Zimmerman Dir MUSIC FOR C-64.d64
Label: MUSIC FOR C-64    00 2A
C64
Page Zimmerman Dir CAULDRON1-W233S1.d64
Label: “CAULDRON I   HS 2A
C64
Page Zimmerman Dir sb077555.d64
Label: KATAKIS 2         S2 2A
C64
Page Zimmerman Dir MINDROLL-POD-W191S2.d64
Label: 7-11 3036997603   89 2A
C64
Page Zimmerman Dir HOWARD THE DUCK-W18S1.d64
Label: OPEN    D1 2A
C64
Page Zimmerman Dir HOWARD THE DUCK-W18S1.d64
Label: OPEN    D1 2A
C64
Page Zimmerman Dir sb168579.d64
Label: GAME DISK 2       SR 2A
C64
Page Zimmerman Dir sb077300.d64
Label: TRRW              ¤¤ 2A
C64
Page Zimmerman Dir sb140900.d64
Label: <<<< LEGEND >>>>  ![L]!
BAM Message: ¢ ½ð• Êø¥ 0øL, €€€ 
C64
Page Zimmerman Dir PHANTOM'S KEEP-222s2.d64
Label: PHANTOM'S KEEP    PK 2A
C64
Page Zimmerman Dir sb168658.d64
Label: PSFB              01 2A
C64
Page Zimmerman Dir sb168796.d64
Label: HAWKEYE           ES 2A
C64
Page Zimmerman Dir FINAL HORIZON 17b.d64
Label: FINAL HORIZON 17  M5 2A
C64
Page Zimmerman Dir WHISTLERS BRO-W193S1.d64
Label: WHISTLER     64 2A
C64
Page Zimmerman Dir PHANTOM KEYBOARD-209s2.d64
Label: PHANTOM KEYBOARD  PK 2A
C64
Page Zimmerman Dir FINAL HORIZON 64 #3b.d64
Label: FINAL HORIZON #3  S2 2A
C64
Page Zimmerman Dir S.S.d64
Label: S.S.SOCCER        3D 2A
C64
Page Zimmerman Dir 2509a.d64
Label: ROSTERRI          RO 2A
C64
Page Zimmerman Dir sb087901.d64
Label: TALENTED RULERZ!  -BOD-
BAM Message: ÔHIS DISK WOZ SPREAD BY THE ONE AND ONLY ÂÏÄ OF ÔÁÌÅÎÔ!! ÓHAOLIN ÔEMPLE AT: 4027343634
C64
Page Zimmerman Dir sb168270.d64
Label: ARG               AD 2A
C64
Page Zimmerman Dir 0037-DAUBENSPECK-W26S1.d64
Label: 0037-DAUBENSPECK  SU 2A
BAM Message: Ù
C64
Page Zimmerman Dir sb168798.d64
Label: COMBAT CRAZY      +9 2A
C64
Page Zimmerman Dir sb168178.d64
Label: ENH SID VER 1.0   28 2A
C64
Page Zimmerman Dir PHANTOM KEYBOARD-207s2.d64
Label: PHANTOM KEYBOARD  PK 2A
C64
Page Zimmerman Dir C-CROC-NEI-W619S2.d64
Label: LEGEND & NEI   1992!
BAM Message: ¢ ½ð• Êø¥ 0øL, €€€ 
C64
Page Zimmerman Dir C-CROC-NEI-W619S2.d64
Label: LEGEND & NEI   1992!
BAM Message: ¢ ½ð• Êø¥ 0øL, €€€ 
C64
Page Zimmerman Dir BASIC MATH-BM.d64
Label: BASIC MATH        BM 2A
BAM Message: DAY OF THE WEEK PRG
C64
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10